Cari Iklan

Kota   

1. NakKahwin.com dimiliki dan dikendalikan oleh 'Matt & Eva (Pendaftaran Syarikat Singapore No. 53061434X) dan Matt & Eva Works Sdn Bhd (Syarikat No. Malaysia 1014576-W). Lihat www.matt-eva.com.

2. Dengan menggunakan dan / atau mengakses NakKahwin.com dan tapak lain yang diperolehi melalui pautan yang disediakan di NakKahwin.com, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan selepas ini. Jika anda tidak menerima Terma & Syarat ini, sila tidak menggunakan atau mengakses mana-mana bahagian NakKahwin.com.

3. 'Matt & Eva' berhak untuk mengubah mana-mana terma dan syarat tanpa sebarang notis atau menghentikan penawaran perkhidmatan dalam talian pada bila-bila masa, kerana apa-apa sebab.

4. 'Matt & Eva' berhak untuk memasukkan apa-apa iklan atau mesej editorial kepada mana-mana iklan yang disiarkan dalam NakKahwin.com.

 

Perkhidmatan Percuma & Berbayar

1. Syarikat Perkahwinan & Pembekal Perkhidmatan Perkahwinan mesti mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan NakKahwin.com. Pendaftaran adalah percuma.

2. Vendor akan menikmati secara percuma apa yang dinyatakan dalam Borang Pendaftaran kami.

3. PILIHAN BERBAYAR dalam seksyen Iklan adalah OPTIONAL. Ini membantu untuk meningkatkan keterlihatan iklan anda dan mendapatkan lebih banyak maklum balas.

- FEATURED (Iklan anda dipaparkan di setiap halaman dalam putaran selama seminggu): RM20 - 7 hari

- HIGHLIGHT (Serlahkan iklan anda untuk menonjol dari orang ramai): RM5-7 hari

- BRING TO TOP (Mencapai lebih ramai orang dengan mempunyai iklan anda di bahagian atas kategori untuk seminggu): RM10 - 7 hari ATAU RM40 - 30 hari

4. Iklan banner berbayar dengan berbagai ruang saiz & kedudukan boleh didapati di dalam portal ini. Sila e-mel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. untuk lebih lanjut.

5. Perjanjian pengiklanan banner akan disediakan untuk pengiklan, dengan menyatakan saiz banner, kadar iklan dan tempoh iklan.

6. Kadar perkhidmatan berbayar mungkin berubah tanpa notis terlebih dahulu. 

  

Penggunaan Perkhidmatan NakKahwin.com

1. NakKahwin.com disediakan untuk kegunaan peribadi anda, atau tidak, tertakluk kepada Syarat.

2. Anda berjanji untuk menggunakan portal ini dengan penjagaan munasabah untuk tidak:

(A) memperkenalkan apa-apa bahan kepada Perkhidmatan Online yang melanggar mana-mana undang-undang (sama ada sivil atau jenayah) atau mewujudkan liabiliti di bawah mana-mana undang-undang (sama ada sivil atau jenayah),

(B) memperkenalkan apa-apa yang tidak bermoral, menyakitkan hati, menyalahi undang-undang, kesat atau lain-lain bahan yang tidak sesuai untuk NakKahwin.com, dan

(C) bertujuan untuk menggunakan NakKahwin.com luar terma lesen yang kami berikan kepada anda, atau untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada NakKahwin.com dengan apa-apa cara.

3. Apabila anda menyerahkan bahan untuk posting awam melalui NakKahwin.com, anda melesenkan kami untuk menghantar semua atau sebahagian daripada bahan yang anda beri, secara percuma royalti eksklusif dan selama tempoh yang berterusan. Kami mempunyai hak untuk membuat keputusan untuk tidak menghantar data, untuk meminda data dan untuk mengeluarkannya.

4. Antara perkhidmatan atas talian (contohnya, papan perbincangan) membolehkan pihak ketiga untuk menerbitkan bahan-bahan melalui NakKahwin.com. Anda mengakui dan menerima bahawa kita tidak mengawal atau menyokong bahan yang disiarkan dalam mana-mana cara. Sila hubungi kami di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. untuk menyatakan kebimbangan mengenai bahan yang diterbitkan melalui Perkhidmatan Online. Kami akan membuat usaha yang munasabah untuk memantau bahan itu tetapi kita tidak termasuk tanggungjawab untuk itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

5. Jika anda membiarkan orang lain melalui penggunaan NakKahwin.com nama pengguna dan kata laluan anda, anda bertanggungjawab untuk kegunaan mereka.

6. NakKahwin.com, akan melahirkan sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk apa-apa pertikaian antara ahli dan pengguna, pembeli dan penjual.

7. 'Matt & Eva' akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengkaji kes demi kes aduan atau penyelewengan ahli.

8. 'Matt & Eva' mempunyai hak untuk mengingatkan dan memberi amaran kepada ahli-ahli kami atas penyelewengan, salah laku atau amalan perniagaan yang tidak beretika selepas ulasan atau membuat aduan.

9. Anda tidak boleh mencuba untuk:

(A) mengganggu kerja yang sepatutnya hak NakKahwin.com,

(B) memintas langkah-langkah keselamatan kami atau mengganggu, menggodam, atau memasuki mana-mana peralatan elektronik kami.

 

Kewajipan Pendaftaran Pengguna

1. Vendor dikehendaki mendaftar untuk Akaun Pengguna.

2. Penjual mesti memberi maklumat yang benar, tepat, lengkap dan dikemaskini pada nama anda, alamat e-mel, maklumat kenalan dan butiran lain yang diperlukan seperti yang dikehendaki dalam Borang Pendaftaran kami pada masa pendaftaran.

3. NakKahwin.com adalah portal khusus semata-mata untuk Syarikat Perkahwinan dan Pembekal Perkhidmatan perkahwinan sahaja. Jika anda tidak memberikan apa-apa perkhidmatan yang berkaitan dalam industri perkahwinan, sila tidak mendaftar diri sendiri.

4. NakKahwin.com dijaga ketat oleh admin. Anda tidak dibenarkan untuk menghantar iklan yang tidak berkaitan (contohnya pinjaman, alat elektronik dan lain-lain) dalam NakKahwin.com. Apa-apa jawatan atau penipuan yang tidak sesuai akan dipadamkan tanpa notis terlebih dahulu.

5. 'Matt & Eva' mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak sebarang dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) kepada mana-mana pihak atas budi bicara mutlaknya dan untuk apa-apa sebab tanpa perlu memberikan apa-apa sebab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.

6. Jika kita menggantung atau menamatkan langganan anda atau bar anda, ia akan berkuat kuasa serta-merta. 

 

Maklumat & Kerahsiaan Pengguna

1. Satu akaun pengguna dalam talian akan ditubuhkan apabila anda mendaftar untuk NakKahwin.com. Kami akan menyimpan maklumat peribadi yang anda berikan kami di pendaftaran. Anda boleh membatalkan pendaftaran atau meminda butiran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua penggunaan dan bagi melindungi kerahsiaan apa-apa maklumat keselamatan (contohnya, nama pengguna dan kata laluan) yang diperlukan untuk akses kepada NakKahwin.com. Jika kerahsiaan nama pengguna atau kata laluan anda dilanggar anda perlu memberitahu kami di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. supaya kita boleh membatalkan akaun dilanggar.

3. Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk menyimpan maklumat anda dengan selamat dan untuk menjaga NakKahwin.com bebas daripada kod berniat jahat, tetapi anda perlu bergantung kepada perlindungan anda sendiri, seperti virus memeriksa perisian, perisian firewall dan menggunakan nama pengguna dan kata laluan dan menjaga mereka rahsia.

4. Kami tidak akan menjual maklumat peribadi anda kepada mana-mana orang. Kami hanya akan memindahkannya dalam kumpulan syarikat kami untuk memenuhi kewajipan kami kepada anda, dan kepada pihak berkuasa yang dikehendakinya.

5. Kami tidak membenarkan sesiapa akses terus ke Maklumat ini selain daripada pengarah, pegawai, pekerja dan pegawai-pegawai syarikat dalam kumpulan kami, dan kepada kontraktor di bawah kawalan langsung kami, dalam setiap kes atas dasar kerahsiaan yang ketat.

6. Kami permitkan pihak ketiga terpilih untuk mengiklankan melalui Perkhidmatan Dalam Talian menggunakan hiperpautan dan Banner. Hiperpautan boleh menghubungkan anda ke laman pihak ketiga yang mungkin mengandungi perisian yang direka senyap untuk mengumpul maklumat tentang anda menggunakan cookies atau Web Beacons. Iklan-iklan ini adalah tanggungjawab pihak-pihak ketiga.

 

Laman Web Berkaitan dengan Kami

1. Kami outsource beberapa perkhidmatan dalam talian NakKahwin.com, yang bermaksud perkhidmatan-perkhidmatan itu akan disediakan untuk anda oleh organisasi lain. Adalah penting untuk membezakan antara Perkhidmatan Dalam Talian outsourcing (yang mana kita mengambil tanggungjawab) dari pautan antara perkhidmatan atas talian kami dan semua perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak ketiga, yang mana kami tidak mengambil tanggungjawab.

2. Kami akan memberikan petunjuk jelas apabila anda menggunakan perkhidmatan atas talian outsourcing. 

 

Harta Intelek

1. Perkhidmatan Online dan semua hak harta intelek di dalamnya adalah hak 'Matt & Eva' atau syarikat-syarikat kumpulannya, yang mempunyai hak milik sah tunggal dan bermanfaat, kecuali jika kami nyatakan sebaliknya. Semua hak cipta, hak reka bentuk pangkalan data dan hak-hak harta intelek lain dalam Perkhidmatan Online adalah terpelihara dalam semua bidang kuasa.

2. Banner adalah hak pembekal pihak ketiga, pengiklan.

3. Tanda dagang, tanda perkhidmatan, nama jenama dan logo yang dipaparkan melalui NakKahwin.com adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar daripada 'Matt & Eva' atau syarikat-syarikat kumpulannya, yang mempunyai hak milik sah tunggal dan bermanfaat, kecuali jika kami nyatakan sebaliknya.

4. Anda boleh menggunakan logo tetapi hanya dengan kebenaran kami dan mengikut polisi penggunaan logo kami. Sila hubungi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. untuk mendapatkan kebenaran kami. 


 

1. NakKahwin.com is owned and operated by ‘Matt & Eva’ (Singapore Company Registration No. 53061434X) and Matt & Eva Works Sdn Bhd (Malaysia Co. No. 1014576-W). See www.matt-eva.com.

2. By using and/or accessing NakKahwin.com and other sites accessed via links made available on the NakKahwin.com, you acknowledge and agree that the terms and conditions set out shall henceforth be binding on you. If you do not accept the Terms & Conditions, please do not use or access any part of NakKahwin.com.

3. ‘Matt & Eva’ reserves the rights to change any of the terms and conditions without prior notice or stop offering any of the online services at any time, for any reason.

4. ‘Matt & Eva’ reserves the rights to insert any advertising or editorial message to any ads posted in NakKahwin.com.

 

Free & Paid Services

1. Wedding Companies & Wedding Service Providers must register to use NakKahwin.com services. Registration is free.

2. Vendors will enjoy for free all that is stated in our Registration Form.

3. PAID OPTIONS in Classified Ads section are OPTIONAL. This helps to increase visibility of your ad and get more responses.

- FEATURED (Your ad featured on EVERY PAGE in rotation for a week) : $20 - 7 days
- HIGHLIGHT (Highlight your ad to stand out from the crowd) : $5 - 7 days
- BRING TO TOP (Reach more people by having your ad in the top section of its category for a week) : $10 - 7 days OR $40 - 30 days

4. Paid Banner Ads spaces of different sizes & positions placed within our website, are available. Please email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to inquire on this.

5. Banner advertising agreement will be provided for advertisers, stating size of banner, advertisement rates and duration of advertisement.

6. Paid services rates may change without prior notice.

  

Use of NakKahwin.com Services

1. NakKahwin.com are made available for your private or personal use, or otherwise, subject to our Terms.

2. You undertake to use reasonable care not to:
(a) introduce any material to the Online Services that breaches any applicable law (whether civil or criminal) or creates a liability under any applicable law (whether civil or criminal),
(b) introduce any immoral, offensive, unlawful, vulgar or other inappropriate material to NakKahwin.com, and
(c) seek to use NakKahwin.com outside the terms of the licence we grant to you, or to gain unauthorised access to NakKahwin.com by any means.

3. When you submit material for public posting via NakKahwin.com, you licence us to post all or part of the material you supply on an exclusive, royalty free basis and for a perpetual term. We reserve the right to decide not post the data, to amend the data and to remove it.

4. Some of the Online Services (for example, discussion boards) enable third parties to publish material via NakKahwin.com. You acknowledge and accept that we do not control or endorse posted material in any way. Please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to express concerns about material published via the Online Services. We will make reasonable efforts to monitor such material but we exclude responsibility for it to the extent permitted by applicable law.

5. If you let someone else use NakKahwin.com via your username and password you are responsible for their use.

6. NakKahwin.com, will bare no responsibility or liability to any dispute between members and users, buyers and sellers.

7. ‘Matt & Eva’ will take appropriate action to study case by case basis on complaints or malpractice of members.

8. ‘Matt & Eva’ have the rights to remind and warn our members on malpractice, misconduct or unethical business practice after reviews or complaints.

9. You may not attempt to:
(a) interfere with the proper working of NakKahwin.com,
(b) circumvent our security measures or tamper with, hack into, or otherwise enter any of our electronic equipment.

 

User Registration Obligations

1. Vendors are required to register for a User Account.

2. Vendors must provide with true, accurate, complete and updated information on your name, e-mail address, contact information and other details required as prompted in our Registration Form at the time of registration.

3. NakKahwin.com is a niche portal solely for Wedding Companies and Wedding Service Providers only. If you do not provide any related service in the wedding industry, please do not register yourself.

4. NakKahwin.com is strictly moderated by or administrators. You are not allowed to post unrelated ads (e.g. loans, electronic gadgets etc.) in NakKahwin.com. Any inappropriate posts or frauds will be deleted without prior notice.

5. 'Matt & Eva' has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Service (or any portion thereof) to any party at its sole discretion and for any reason without the need to give any reason to you or any third party.

6. If we suspend or terminate your subscription or bar you, it will take effect immediately.

 

User Information & Confidentiality

1. An online user account will be set up when you register to NakKahwin.com. We will store the personal details you give us on registration. You can de-register or amend your details at any time by contacting us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. You are solely responsible for all use of and for protecting the confidentiality of any security information (for example, a username and password) needed for access to NakKahwin.com. If the confidentiality of your username or password is breached you should notify us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. so that we can cancel the breached account.

3. We take reasonable measures to keep your Information secure and to keep NakKahwin.com free from malicious code, but you must rely on your own safeguards, such as virus checking software, firewall software and using usernames and passwords and keeping them secret.

4. We will not sell your personal data to any person. We will only transfer it within our group of companies to fulfill our obligations to you, and as regulatory authorities may require.

5. We do not allow anyone direct access to the Information other than directors, officers, employees and servants of companies in our group, and to contractors under our direct control, in each case on the basis of strict confidentiality.

6. We permit selected third parties to advertise via the Online Services using hyperlinks and Banners. The hyperlinks and Banners may link you to third party sites which could contain software designed silently to collect information about you using cookies or Web Beacons. Those advertisements are the responsibility of the third parties.

 

Websites Linked to Ours

1. We outsource some of NakKahwin.com online services, which means those services will be provided to you by another organisation. It is important to distinguish between outsourced Online Services (for which we take some responsibility) from links between our Online Services and all other services provided by third parties, for which we take no responsibility.

2. We will give you clear indication when you are using outsourced Online Services.


Intellectual Property

1. The Online Services and all intellectual property rights in them are the property of ‘Matt & Eva’ or its group companies, who have sole legal and beneficial title, except where we state otherwise. All copyright, design rights and database rights and other intellectual property rights in the Online Services are reserved in all jurisdictions.

2. Banners are the property of the third party provider of the banners, the advertisers.

3. Trademarks, service marks, brand names and logos displayed via NakKahwin.com are the registered and unregistered trademarks of ‘Matt & Eva’ or its group companies, who have sole legal and beneficial title, except where we state otherwise.

4. You can use the logos but only with our permission and in accordance with our logo use policy. Please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to seek our permission.
 


 

 

Iklan Yang Dipaparkan

Has no item to show!